Algemene voorwaarden Dienstverlening Diyop / Kim Leenders

1 Definities

a) In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) en de overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Kim Leenders worden de volgende definities gehanteerd:

Opdrachtnemer: Kim Leenders

Cursist/coachee: deelnemer of deelneemster aan een training/walk/coachtraject/individueel- en/of
groepsprogramma/sessie;

Opdrachtgever: de wederpartij bij de overeenkomst dan wel degene die het
aanmeldingsformulier/offerte ondertekent;

Training: synoniem voor cursus, workshop, seminar, informatiebijeenkomst, lezing,
begeleidingstraject, retreat, waarbij Kim Leenders zorg draagt voor de inhoud en de trainer is.

2 Algemeen

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,
waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert.
b) Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

c) Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
indien en voor zovel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
wordt genomen.

d) Opdrachtgever kan zich schriftelijk, via e-mail, telefonisch en/of via internet aanmelden voor
deelname aan een training.
e) Door zich aan te melden accepteert Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

f) Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen slechts tot stand indien de
aanmelding door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

3 Aanbiedingen en offertes

a) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

b) De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen,
tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan binnen 15 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

c) Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in
overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders
aangeeft.

d) Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen en overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. e) Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 Totstandkoming van de overeenkomst

a) Opdrachtgever kan zich schriftelijk, via e-mail, telefonisch en/of via internet aanmelden voor
deelname aan een training.

b) Door zich aan te melden accepteert Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden Dienstverlening.

c) Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen slechts tot stand indien de
aanmelding door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

d) Afspraken met of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van
Opdrachtnemer verbinden Opdrachtnemer slechts indien en voor zover deze schriftelijk door
Opdrachtnemer zijn bekrachtigd.

5 Uitvoering van de overeenkomst

a) Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een
inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar
verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmaatschap naar de
maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden..

b) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomt, tijdig aan de opdrachtgever worden
verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomt benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in
rekening te brengen.

c) Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot en volgende fase behoren opschorten tot
dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

d) Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van
de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

e) Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever
toerekenbaar is.

6) “14 dagen geen vragen gesteld garantie” voor alle online trainingen.

a) Kim Leenders vindt het heel belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij haar online trainingen.
Daarom heeft zij een “14 dagen geen vragen gesteld garantie” Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen
nadat je toegang hebt tot de online training kosteloos annuleren. Annuleren kan je doen door een
mail te sturen aan Diyop-kim@hotmail.com

KvK: 84217634 – Bank: NL52 RABO 0370 7384 54 – BTW: NL003929740B68 Diyop-kim@hotmail.com
– www.diyop.nl – tel: 06-15355115